องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 20 ก.พ. 2563 ]105
2 คู่มือการจัดทำงบประมาณ [ 20 ก.พ. 2563 ]108
3 คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 20 ก.พ. 2563 ]105
4 คู่มือการปฏิบัติงานการเงิน และการบัญชี [ 20 ก.พ. 2563 ]106
5 คู่มือการเลื่อนระดับของพนักงานส่วนตำบล [ 20 ก.พ. 2563 ]106
6 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 20 ก.พ. 2563 ]103
7 คู่มือตัวอย่างคำสั่งด้านบุคลากร [ 20 ก.พ. 2563 ]104
8 การแก้ไขและยกเลิกคำสั่ง [ 20 ก.พ. 2563 ]103
9 ตัวอย่าง รหัสครุณฑ์ [ 20 ก.พ. 2563 ]102
10 ขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงชนบท [ 20 ก.พ. 2563 ]104
11 คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ [ 20 ก.พ. 2563 ]88
12 คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ [ 20 ก.พ. 2563 ]105
13 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2563 ]91
14 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 20 ก.พ. 2563 ]90
15 คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 18 ก.พ. 2563 ]91
16 มาตรฐานการให้บริการงานคลัง/พัสดุ [ 18 ก.พ. 2563 ]113
17 หลักเกณฑ์การรายงานจัดวางระบบการควบคุมภายใน [ 18 ก.พ. 2563 ]91
18 แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน [ 18 ก.พ. 2563 ]93
19 คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 17 ก.พ. 2563 ]94
20 คู่มือเกี่ยวกับรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ [ 14 ก.พ. 2563 ]96
 
หน้า 1|2