องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 20 ก.พ. 2563 ]157
2 คู่มือการจัดทำงบประมาณ [ 20 ก.พ. 2563 ]158
3 คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 20 ก.พ. 2563 ]150
4 คู่มือการปฏิบัติงานการเงิน และการบัญชี [ 20 ก.พ. 2563 ]152
5 คู่มือการเลื่อนระดับของพนักงานส่วนตำบล [ 20 ก.พ. 2563 ]159
6 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 20 ก.พ. 2563 ]154
7 คู่มือตัวอย่างคำสั่งด้านบุคลากร [ 20 ก.พ. 2563 ]184
8 การแก้ไขและยกเลิกคำสั่ง [ 20 ก.พ. 2563 ]184
9 ตัวอย่าง รหัสครุณฑ์ [ 20 ก.พ. 2563 ]149
10 ขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงชนบท [ 20 ก.พ. 2563 ]154
11 คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ [ 20 ก.พ. 2563 ]133
12 คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ [ 20 ก.พ. 2563 ]150
13 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2563 ]136
14 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 20 ก.พ. 2563 ]166
15 คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 18 ก.พ. 2563 ]169
16 มาตรฐานการให้บริการงานคลัง/พัสดุ [ 18 ก.พ. 2563 ]194
17 หลักเกณฑ์การรายงานจัดวางระบบการควบคุมภายใน [ 18 ก.พ. 2563 ]141
18 แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน [ 18 ก.พ. 2563 ]170
19 คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 17 ก.พ. 2563 ]174
20 คู่มือเกี่ยวกับรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ [ 14 ก.พ. 2563 ]145
 
หน้า 1|2