องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม


  ชื่อ +
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +
  อีเมล์ + admin@muangpere.go.th
 
  ชื่อ +  นายไพโรจน์ ไกรเสน
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 081-7399614
  อีเมล์ + admin@muangpere.go.th
 
  ชื่อ +

ว่าง

  ตำแหน่ง + รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + -
  อีเมล์ + admin@muangpere.go.th
 
 

  ชื่อ +

 นายชัยพฤกษ์  ทองประสาน

  ตำแหน่ง +  หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ + 086-8889699
  อีเมล์ + admin@muangpere.go.th
 
  ชื่อ +

 นางอิงประภา มูลกัน

  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 089-8631351
  อีเมล์ + admin@muangpere.go.th
 
 
  ชื่อ +

นายพงศ์พรหม ศรีประวงศ์

  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 082-0539795
  อีเมล์ + admin@muangpere.go.th
 
  ชื่อ +

-ว่าง-

  ตำแหน่ง + หัวหน้าส่วนการศึกษาและวัฒนธรรม
  โทรศัพท์ + 0-4328-6678
  อีเมล์ + admin@muangpere.go.th