องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 46 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 13 ก.พ. 2563 ]136
22 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 13 ก.พ. 2563 ]132
23 คู่มือสำหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพืนที่เกิน 200 ตารางเมตร [ 30 พ.ย. 542 ]128
24 คู่มือการปฏิบัติงานของ อบต [ 30 พ.ย. 542 ]125
25 คู่มือสำหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 30 พ.ย. 542 ]120
26 คู่มือสำหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 30 พ.ย. 542 ]128
27 คู่มือสำหรับประชาชน: การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 30 พ.ย. 542 ]124
28 คู่มือสำหรับประชาชน: การรับชำระภาษีป้าย [ 30 พ.ย. 542 ]118
29 คู่มือสำหรับประชาชน: การแจ้งถมดิน [ 30 พ.ย. 542 ]128
30 คู่มือสำหรับประชาชน: การแจ้งขุดดิน [ 30 พ.ย. 542 ]141
31 คู่มือสำหรับประชาชน: การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 30 พ.ย. 542 ]126
32 คู่มือสำหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 30 พ.ย. 542 ]128
33 คู่มือสำหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 30 พ.ย. 542 ]123
34 คู่มือสำหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 30 พ.ย. 542 ]124
35 คู่มือสำหรับประชาชน: การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 [ 30 พ.ย. 542 ]126
36 คู่มือสำหรับประชาชน: การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 [ 30 พ.ย. 542 ]127
37 คู่มือสำหรับประชาชน: การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 30 พ.ย. 542 ]129
38 คู่มือสำหรับประชาชน: การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร [ 30 พ.ย. 542 ]123
39 คู่มือสำหรับประชาชน: การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 30 พ.ย. 542 ]120
40 คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล [ 30 พ.ย. 542 ]125
 
|1หน้า 2|3