องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 26 เม.ย. 2567 ]12
2 คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 [ 26 เม.ย. 2567 ]10
3 คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ [ 25 เม.ย. 2567 ]21
4 คู่มือการชำระภาษีป้าย [ 10 เม.ย. 2567 ]20
5 การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 13 ก.พ. 2563 ]231
6 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 13 ก.พ. 2563 ]232
7 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร [ 13 ก.พ. 2563 ]260
8 การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 13 ก.พ. 2563 ]271
9 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพืนที่เกิน 200 ตารางเมตร [ 13 ก.พ. 2563 ]280
10 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล [ 13 ก.พ. 2563 ]227
11 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 13 ก.พ. 2563 ]229
12 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร [ 13 ก.พ. 2563 ]218
13 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 13 ก.พ. 2563 ]226
14 การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 [ 13 ก.พ. 2563 ]225
15 การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 [ 13 ก.พ. 2563 ]271
16 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 13 ก.พ. 2563 ]254
17 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 13 ก.พ. 2563 ]221
18 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 13 ก.พ. 2563 ]232
19 การแจ้งขุดดิน [ 13 ก.พ. 2563 ]223
20 การแจ้งถมดิน [ 13 ก.พ. 2563 ]218
 
หน้า 1|2