องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 13 ก.พ. 2563 ]216
2 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 13 ก.พ. 2563 ]216
3 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร [ 13 ก.พ. 2563 ]245
4 การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 13 ก.พ. 2563 ]255
5 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพืนที่เกิน 200 ตารางเมตร [ 13 ก.พ. 2563 ]263
6 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 13 ก.พ. 2563 ]256
7 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล [ 13 ก.พ. 2563 ]212
8 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 13 ก.พ. 2563 ]214
9 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร [ 13 ก.พ. 2563 ]204
10 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 13 ก.พ. 2563 ]209
11 การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 [ 13 ก.พ. 2563 ]211
12 การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 [ 13 ก.พ. 2563 ]256
13 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 13 ก.พ. 2563 ]238
14 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 13 ก.พ. 2563 ]205
15 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 13 ก.พ. 2563 ]216
16 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 13 ก.พ. 2563 ]199
17 การแจ้งขุดดิน [ 13 ก.พ. 2563 ]204
18 การแจ้งถมดิน [ 13 ก.พ. 2563 ]203
19 การรับชำระภาษีป้าย [ 13 ก.พ. 2563 ]250
20 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 13 ก.พ. 2563 ]199
 
หน้า 1|2