องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (2-5 ปี) และดูแลสุขภาพปากและฟัน ปีงบประมาณ 2566


เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย ได้จัดกิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (2-5 ปี) และดูแลสุขภาพปากและฟัน ปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายสุรพงษ์  วงษ์ชารี เป็นประธานเปิดงาน  และได้เชิญวิทยากรจาก รพ.สต. เมืองเพีย ให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน อบรมให้ความรู้กระตุ้นพัฒนาการของเด็กปฐมวัย (2-5 ปี) ให้เหมาะสมสมวัยตามพัฒนาการ ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย 

2024-05-13
2024-01-22
2024-01-15
2024-01-04
2023-11-21
2023-10-23
2023-10-16
2023-10-13
2023-09-28
2023-09-18