องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
 


กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงเคารพธงชาติ ประจำเดือน เมษายน 2566


วันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่นโดยการนำของนายสุรพงษ์วงษ์ชารี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ อบต.เมืองเพียทุกท่าน ได้จัดกิจกรรมหน้าเสาธงร้องเพลงชาติไทย เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แสดงออกซึ่งวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกันให้เกิดในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

 

2024-05-13
2024-01-22
2024-01-15
2024-01-04
2023-10-23
2023-10-16
2023-10-13
2023-09-28
2023-09-18
2023-09-18