องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขอรับบริการงานด้านทะเบียนคนพิการ

    รายละเอียดข่าว

                                                mail ขั้นตอนการขอมีบัตรคนพิการ mail

mail เอกสารที่ใช้ในการทำบัตรคนพิการ

1.สำเนาบัตรประชาชนผู้พิการ

2.สำเนาทะเบียนบ้านคนพิการ

3.สำเนาสูติบัตร สำหรับบุคคลอายุต่ำกว่า 7 ปี

4.รูปถ่ายปัจจุบันของคนพิการขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6เดือน)

5.เอกสารรับรองความพิการรับรองโดยผู้ประกอบอาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาล

mail เอกสารของผู้ดูแลคนพิการ

1.สำเนาบัตรประชาชน

2.สำเนาทะเบียนบ้าน

3.หนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล (กรณีที่ผู้ดูแลเปลี่ยนชื่อ นามสกุล)

4.ใบรับรองผู้ดูแล (กรณีผู้ดูแลไม่ใช่ญาติสายเลือดเดียวกันหรือทะเบียนบ้านไม่ได้อยู่ร่วมกับคนพิการ)

                                           mail ขั้นตอนการขอต่ออายุบัตรคนพิการ mail

mail เอกสารที่ใช้ในการขอต่ออายุบัตรคนพิการ

1.สำเนาบัตรประชาชนผู้พิการ

2.สำเนาทะเบียนบ้านคนพิการ

3.สำเนาสูติบัตร สำหรับบุคคลอายุต่ำกว่า 7 ปี

4.รูปถ่ายปัจจุบันของคนพิการขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6เดือน)

5.เอกสารรับรองความพิการรับรองโดยผู้ประกอบอาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาล (กรณีที่สภาพความพิการไม่เห็นได้โดยประจักษ์ให้ขอใบรับรองแพทย์)

6.บัตรคนพิการ

mail เอกสารของผู้ดูแลคนพิการ

1.สำเนาบัตรประชาชน

2.สำเนาทะเบียนบ้าน

3.หนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล (กรณีที่ผู้ดูแลเปลี่ยนชื่อ นามสกุล)

enlightenedสามารถขอมีบัตรคนที่พิการได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่นหรือยื่นเอกสารที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นenlightened

 

     เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขอรับบริการงานด้านทะเบียนคนพิการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 พ.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ