วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) รวมเป็นเงิน 13,230.-บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อธงไวนิล (ธงญี่ปุ่น) พร้อมโคลงเหล็ก พระบาทสมเ็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) พร้อมตารสัญลักษณ์ สมเด็จพระสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินีพร้อมตรสัญลักษณ์ ขนาดกว้าง 60 ยาว 180 เซ็นติเมตร จำนวน 50 ชุดๆละ 2,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายโนนเตาไห บ้านล้าว้า หมู่่ที่ 5 (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ อบต.เมืองเพียกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตรสายโนนเตาไห บ้านละว้า หมู่ที่ 5 (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และวัสดุอุปกรณ์ในการสีวัคซีน จำนวน 4 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุขบ้า ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ ฺBother DT5500 สีแดง 3 ขวด สีน้ำเงิน 3 ขวด สีเหลือ 3 ขวด สีดำ 3 ขวด ๆละ 950 บาท เป็นเงิน 11,400 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2565
ซื้อ1.ธงชาติ จำนวน 200 ผืน ธงตราสัญลักษณ์ สก. จำนวน 800 ผืน ธงตราสัญลักษณ์ จำนวน 200 ผืน ขนาด 60x90 ซม. ผืนละ 60 บาท 2. เสาไม้สีขาว ยาว 1.50 เมตร จำนวน 100 ต้นๆละ 100 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ(สีเหลือง)ทะเบียน 83-7035 ขอนแก่น 1.เปลี่ยนแผงดันขยะด้านในและฐานยึกแทนไฮดรอลิคด้านใน 2.เปลี่ยนกระบะบรรทุกขยะพร้อมคานกระบะพื้นและซ่อมแซมคัทซีบางส่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนทำบลเมืองเพีย (รายละเอียดตามแบบแปลนประมาณการค่าใช้จ่ายที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อโคมถนนหลอดนิออน 2x36W พร้อมน๊อตชุป 2 ตัว (แป๊ปธรรดา+ขาจับธรรมดา+ชุดนิออน) จำนวน 15 ชุดๆละ 1,850 บาท เป็นเงิน 27,750 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง